Облік надходження товарів
Облік надходження товарів
2021-05-17

Придбані товари зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю  згідно із П(С)БО 9.

Відповідно до П(С)БО 7 первісна вартість – це історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів. Вона складається з таких фактичних витрат:

– сум, що сплачуються за договором постачальникові (продавцеві) за вирахуванням непрямих податків;

– ввізного мита; непрямих податків у зв’язку із придбанням товарів, що не відшкодовуються підприємству (наприклад, якщо підприємство – неплатник ПДВ, то сума ПДВ включається до вартості придбаного товару);

– транспортно-заготівельних витрат. Це затрати на оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи та транспортування товарів усіма видами транспорту до місця їхнього використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування;

– інших витрат, які безпосередньо пов’язані із придбанням товарів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доробку та підвищення якісно-технічних характеристик товарів;

– втрати та недостачі товарів у межах норм природних втрат (за умови, що такі втрати та недостачі відбулися при транспортуванні товарів і виявлені при їх оприбуткуванні).

  Витрати, які не включають до первісної вартості товарів:

– проценти за користування позиками;

– витрати на утримання відділів постачання та інших служб підприємства з аналогічними функціями;

– курсові різниці, що виникають при проведенні розрахунків з іноземними постачальниками за отримані товари;

– витрати, пов’язані із придбанням іноземної валюти для оплати вартості товарів;

– наднормативні втрати та недостачі товарів;

– витрати на збут;

– адміністративні та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов’язані із придбанням і доставкою товарів та доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

  Первісна вартість одиниці придбаних товарів, за якою вони відображаються в бухгалтерському обліку, визначається розподілом фактичних витрат, пов’язаних із придбанням однорідних запасів, що надійшли однієї партією, на загальну кількість придбаних запасів.

  Важливо! Зіпсовані товари, виявлені при оприбуткуванні, а також наднормативні втрати та недостачі товарів, які відбулися при їхньому транспортуванні, оцінюються виходячи з первісної вартості одиниці придбаних запасів.

  Надходження товарів відбувається на підставі:

  • накладних;
  • товарно-транспортних накладних типової форми.

При одержанні товару необхідно перевірити відповідність його фактичної кількості та якості даних супровідних документів та умов договору. Приймання товарів на складі здійснюється матеріально відповідальною особою на підставі товарносупровідних документів.

У випадку відсутності таких документів або деяких з них приймання товару не зупиняється, а складаються акти про фактичну наявність отриманого товару із зазначенням документів, яких не вистачає. При одержанні товару в тарі, крім перевірки ваги брутто і кількості місць, можливе розкриття тари з метою перевірки ваги нетто і кількості одиниць товару. Якщо тара або упаковка пошкоджені, то перевірка ваги нетто і кількості одиниць товару є обов’язковою.

При одержанні товару без тари, у відкритій тарі, пошкодженій тарі його приймання має бути здійснене в момент одержання від постачальника, розвантаження транспортних засобів, розпечатування опломбованих транспортних засобів або контейнерів, але не пізніше терміну, передбаченого для розвантаження.

Для обліку руху товарів та їхніх залишків у підприємстві використовують рахунок 28 «Товари».

Він має такі субрахунки:

– 281 «Товари на складі»;

– 282 «Товари в торгівлі»;

– 283 «Товари на комісії»;

 284 «Тара під товарами»;

– 285 «Торгова націнка».

На субрахунку 281 «Товари на складі» ведеться облік руху і наявності товарних запасів, що знаходяться на оптових і розподільних базах, складах тощо.

На субрахунку 282 «Товари в торгівлі» ведеться облік руху і наявності товарів, що знаходяться на підприємствах роздрібної торгівлі (у магазинах, кіосках тощо).

На субрахунку 283 «Товари на комісії» ведеться облік товарів, переданих у комісію за договорами комісії та іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають переходу права власності на ці товари до оплати їхньої вартості.

На субрахунку 284 «Тара під товарами» ведеться облік руху і наявності тари під товарами та порожньої тари.

На субрахунку 285 «Торгова націнка» підприємства, що ведуть облік у продажних цінах, відображають суми торгової націнки на товари.

Субрахунки 281, 282, 283, 284 є активними. За дебетом відображається збільшення вартості товарів, за кредитом – зменшення. Субрахунок 285 є регулюючим субрахунком рахунку 28 « Товари». За кредитом відображається збільшення суми торгових націнок, за дебетом – зменшення (списання).

При виявленні нестачі товару або невідповідності його якості до умов договору приймання товару призупиняється з метою з’ясування причин таких фактів. Факт виявлення нестачі товару або невідповідності його якості має бути заактовано. Одночасно з призупиненням приймання товару слід викликати представника постачальника з метою підписання двостороннього акта. Акт про факт нестачі може бути підписаний однією стороною – одержувачем, якщо на те є згода іншої сторони – постачальника.

Отриманий та оприбуткований належним чином товар передають у відділи (секції) торговельного підприємства для реалізації.

 

Наталія Данилюк, головний бухгалтер мереж “Наш Край”|SPAR